Please click here to take the survey in English.

Haga clic aquí para realizar la encuesta.

Եթե ցանկանում եք մասնակցել այս հարցմանը հայերեն լեզվով, խնդրում ենք սեղմել այստեղ։
如果您想用中文參加這份問卷調查, 請按這裡。

본 설문을 [한국어 (Korean)]로 작성하기를 원하신다면 여기를 클 릭하십시오 .

Если вы хотите заполнить этот опрос по-русски, пожалуйста нажмите здесь.

日本語の場合は fareless@metro.net にメールして下さい。

Nếu bạn muốn thực hiện cuộc khảo sát nầy bằng [tiếng Việt], xin email fareless@metro.net .