Bản khảo sát này sẽ hỏi quý vị về nhân thân, ý kiến và niềm tin. Đây không phải là bài trắc nghiệm và chỉ mang ý nghĩa muốn được biết những nhu cầu mục vụ tại miền Tây Washington. Những câu trả lời của quý vị sẽ được ẩn danh và giữ kín.

Xin quý vị dành tối thiểu 15 phút để hoàn tất.

Quý vị có cơ hội chia sẻ ý kiến và nêu những kỳ vọng đối với Tổng Giáo Phận Seattle trong ba câu hỏi cuối.